Ostatni dzień pary 2 – regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Ostatni dzień pary 2”
1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Ostatni Dzień Pary 2” – zwanego dalej Konkursem – jest Fundacja Historia Vita reprezentowana przez klub fantastyki Krakowskie Smoki zwana dalej Organizatorem.
Autorem nazywa się osobę (lub grupę osób) uczestniczącą w Konkursie, która stworzyła lub współtworzyła opowiadanie konkursowe – zwane dalej Opowiadaniem.
Konkurs rozpoczyna się 22.12.2015 i trwa do 29.02.2016 do godziny 23.59.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Autorem może być każda osoba fizyczna, która w podanym powyżej terminie prześle swoje opowiadanie.
Opowiadanie, spełniające warunki Konkursu, należy wysłać na adres e-mail: odp2@historiavita.pl.
W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy oraz osoby z nimi spokrewnione.
Nadesłana praca nie może brać jednocześnie udziału w innych konkursach ani być wcześniej publikowana w mediach papierowych lub elektronicznych, a także na blogach, portalach i stronach internetowych.
Autor może nadesłać do dwóch opowiadań, stanowiących od początku do końca twórczość osoby biorącej udział w Konkursie; opowiadania nie mogą być obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Naruszenie przez Autora któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie spowoduje dyskwalifikację opowiadania i utratę prawa do publikacji.
3. Cel Konkursu i tematyka prac:
a)  Celem Konkursu jest zebranie opowiadań napisanych w koncepcji postapokalipy lub/i steampunku. Wszelkie inne aspekty dotyczące treści i formy prac są dowolne.
5. Kryteria oceniania:
Opowiadania będą oceniane wedle następujących kryteriów:
Zgodność z celami konkursu,
Twórczy charakter utworu,
Oryginalny charakter tekstu,
Walory stylistyczne i językowe.
6. Zasady Konkursu
Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 29 lutego, do godz. 23:59, wysłać pracę konkursową na adres e-mail odp2@historiavita.pl.
Zgłoszenie powinno obejmować załącznik z opowiadaniem spełniającym następujące warunki:
Format *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf,
Objętość tekstu od 500 do 25 000 znaków ze spacjami,
Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12.
Opowiadanie musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację Autora (imię, nazwisko, adres e-mail): nagłówek/ stopkę/ dane autora w pliku itp.
Wymagane dane osobowe należy umieścić w wiadomości e-mail, jak również załączonym pliku.
Opowiadanie powinno być napisane w języku polskim.
7. Kwalifikacja prac i ogłoszenie wyników:
Kwalifikacja opowiadań odbywa się po zakończeniu konkursu.
Ocena i kwalifikacja opowiadań jest dwuetapowa: I etap wstępny oraz II etap finałowy.
W skład Jury wchodzą: Maciej Pitala (przewodniczący) Katarzyna Koćma (sekretarz), Karolina Cisowska (członek), Mirosław Golunski (członek), Elin Kamińska (członek), Adam Podlewski (członek), Michał Stonawski (członek).
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 17.04.2016 na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem: http://historiavita.pl. W razie konieczności Organizator może przesunąć datę ogłoszenia wyników.
9. Nagrody:
Nagrodzone opowiadania zostaną opublikowane na łamach Antologii Konkursowej, a uczestnicy otrzymają nagrody książkowe.
Organizator nie zapewnia pisemnych ani ustnych recenzji opowiadań, które nie zostały nagrodzone w Konkursie oraz nie podaje punktacji zdobytej przez tekst.
10. Postępowanie reklamacyjne:
Decyzja Jury o rozstrzygnięciu Konkursu oraz przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.
11. Polityka prywatności:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
Autor, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Organizator gwarantuje Autorowi możliwość wglądu w zgromadzone dane oraz ich aktualizację.
12. Postanowienia końcowe
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail odp2@historiavita.pl.
Przesłanie opowiadań na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu, odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, innego niż ujęty w regulaminie podziału nagród i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych opowiadań.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu kwestie rozstrzyga Organizator.